top of page
Ekran Resmi 2023-09-26 01.13.17.png

Yapay Zeka-Veri Bilimi Eğitim Kampı
Eğitim Planı ve İçerik 

Eğitim Planı 

1

Statistics 101

Python 101

Introduction to Data Science with Python

Exploratory Data Analysis

Data Visualization & Information Analysis

Data Munging

Feature Engineering

18.11.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

19.12.2023

4

Computer Vision with OpenCV - Face Recognition

Deep Learning, Artificial Neural Networks (ANN)

09.12.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

10.12.2023

5

Recommendation Systems

Big Data Hadoop Spark

16.12.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

17.12.2023

3

NLP - Natural Language Processing and Sentiment Analysis

02.12.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

03.12.2023

6

Natural Language Processing

23.12.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

24.12.2023

7

Automated Machine Learning (AutoML)

Geographic Information Systems

Quantum Computers and Machine Learning (QML)

30.12.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

31.12.2023

2

Machine Learning

Supervised Machine Learning

Unsupervised Machine Learning

Reinforcement Learning

25.11.2023

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

26.12.2023

8

Transfer Learning and Transformers

Large Language Models (LLMs)

Reinforcement Learning (RL)

Machine Learning Operations (MLOps)

06.01.2024

Project Based Learning

Project Solutions and Presentations by the Students

07.01.2024

9

Capstone project presentations-1

08-14.01.2024

10

Capstone project presentations-2

15-21.01.2024

11

Capstone project presentations-3

22-28.01.2024

12

Capstone project presentations-4

29.1 / 4.2.2024

13

Capstone project presentations-5

05-11.01.2024

15

Capstone projects for certificate 

19-25.01.2024

16

Capstone projects for certificate 

26.2 / 3.3.2024

14

Capstone projects for certificate 

12-18.01.2024

Week

Topics

Date

1

İstatistikler 101

Python 101

Python ile Veri Bilimine Giriş

Keşifsel Veri Analizi

Veri Görselleştirme ve Bilgi Analizi

Veri Düzenleme

Öznitelik Mühendisliği

18.11.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

19.12.2023

4

OpenCv İle Bilgisayarlı Görme - Yüz Tanıma

Derin Öğrenme, Yapay Sinir Ağları

09.12.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

10.12.2023

5

Tavsiye Sistemleri

Hadoop Spark ile Büyük Veri

16.12.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Project Solutions and Presentations by the Students

17.12.2023

3

NLP-Doğal Dil İşleme ve Duygu Analizi

02.12.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

03.12.2023

6

Doğal Dil İşleme

23.12.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

24.12.2023

7

Otomatik Makine Öğrenimi (AutoML)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Quantum Bilgisayarlar ve Makine Öğrenmesi (QML)

30.12.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

31.12.2023

2

Makine Öğrenmesi

Denetimli Makine Öğrenmesi

Denetimsiz Makine Öğrenme

Takviyeli Öğrenme

25.11.2023

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

26.12.2023

8

Öğrenme Aktarımı

Büyük Dil Modelleri (LLMs)

Takviyeli Öğrenme (RL)

Makine Öğrenimi İşlemleri (MLOps)

06.01.2024

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin Proje Çözümleri ve Sunumları

07.01.2024

9

Bitirme Proje Sunumları-1

08-14.01.2024

10

Bitirme Proje Sunumları-2

15-21.01.2024

11

Bitirme Proje Sunumları-3

22-28.01.2024

12

Bitirme Proje Sunumları-4

29.1 / 4.2.2024

13

Bitirme Proje Sunumları-5

05-11.01.2024

15

Sertifika için Bitirme Projeleri

19-25.01.2024

16

Sertifika için Bitirme Projeleri

26.2 / 3.3.2024

14

Sertifika için Bitirme Projeleri

12-18.01.2024

Hafta

Konular

Tarih

Eğitim İçeriği 

Veri bilimi, 21. yüzyılda başarı için en umut verici ve birçok fırsatlar sunan mesleklerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zeka ve veri bilimi eğitim kampımız, sizi, bu alanda, başarılı bir kariyere veya projeye başlamak için gereken temel becerilerle donatmak için titizlikle hazırlanmıştır.

 

Eğitim müfredatımız aşağıda olup, konuların anlaşılması için gerçek hayattan 60 proje ile uygulamalı olarak işlenecek, size güçlü bir temel ve paha biçilmez bilgiler sağlayacaktır.

Basics

 • Statistics 101

 • Python 101

 • Introduction to Data Science with Python

 • Exploratory Data Analysis (EDA)

 • Data Visualization & Information Analysis

 • Data Munging

 • Feature Engineering

 

Machine Learning

 • Introduction to Machine Learning

 • Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning

 • Linear, Polynomial, Ridge, Lasso Regression, ElasticNet, Extra Tree Regressors

 • Intermediate Machine Learning

 • Classification and clustering

 • Naive Bayes, Bernoulli, Decision Tree Classifiers

 • Advanced Machine Learning, Anomaly Detection

 • Metrics to evaluate predictions

 • Support Vector Machines

 • Principal Component Analysis (PCA)

 • Train Test Split, K-Folds, Accuracy, Recall, Confusion Matrix

 

Artificial Intelligence (AI)

 • NLP - Natural Language Processing and sentiment analysis

 • Big Data with Hadoop and Spark

 • Recommendation Systems

  • Collaborative Filtering

  • Content-Based Filtering

  • Hybrid Recommender Systems

  • Matrix Factorization

  • Deep Learning in Recommender Systems

  • Cold Start Problem

  • Real-World Applications

 • Computer Vision with OpenCV - Face Recognition

 • Deep Learning, Tensorflow - Time Series

 • Artificial Neural Networks (ANN)

 • Deep neural networks (DNN)

 • Convolutional Neural Networks (CNN)

 • Popular CNN Architectures: LeNet-5, AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet

 • Recurrent Neural Networks (RNN)

 • Generative Adversarial Networks (GAN) for Generative Modeling

 • Long Short-Term Memory (LSTM)

 • 3D Computer Vision and Depth Estimation

 • Social Network Analysis, Page Ranking

 • Graph Theory

 • Automated Computer Vision

 

Automated Machine Learning (AutoML)

 • Pycaret: PyCaret simplifies the machine learning workflow and accelerates the model development process by automating several steps

 • AutoKeras: It automates the time-consuming process of manual model selection and hyperparameter tuning

 • H2O.ai: Offers AutoML capabilities through its H2O AutoML component

 • Dask-ML: Integrates with Dask to provide distributed computing capabilities

 

Reinforcement Learning (RL)

 • Introduction to Reinforcement Learning: Concepts and Algorithms

 • Applications and Challenges

 • Exploration vs. Exploitation

 • Policy Gradient Methods

 • Sequential Decision Making

 • Multi-agent Reinforcement Learning

 

Geographic Information Systems (GIS)

 • Introduction to Geographic Information Systems (GIS)

 • Spatial Data Analysis

 • Geospatial Data Visualization

 • Web GIS and Cloud-Based Mapping

 • Remote Sensing and GIS Integration

 

Quantum Machine Learning (QML)

 • Quantum Computing

 • QML algorithms

 • Qiskit Aqua

 • IBM Quantum Experience

 

Transfer Learning and Transformers

 • Leveraging Pretrained Models for Faster and More Accurate Machine Learning

 • Inductive transfer learning

 • Transductive transfer learning

 • Unsupervised transfer learning

 • Common Applications of Transfer Learning

 • Best Practices for Transfer Learning

 • Transformers and their role in NLP

 • Self-attention mechanism

 • Transformers vs. Recurrent Neural Networks (RNNs)

 

Large Language Models (LLMs)

 • A Deep Dive into Large Language Models

 • Language Generation at Scale

 • Prompt Engineering

 • Next-Level Natural Language Processing

 • Creative Text Generation with Large Language Models

 

Machine Learning Operations (MLOps)

 • Bridging the Gap Between Machine Learning and Operations

 • Building End-to-End ML Pipelines

 • Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for Machine Learning

 • Data Governance and Compliance in MLOps

 • Version control, Containers, Docker and Kubernates

 • Building Intelligent Mobile Apps

 • Cross-Platform ML Model Deployment

Temel Bilgiler

 • İstatistikler 101

 • Python 101

 • Python ile Veri Bilimine Giriş

 • Keşifsel Veri Analizi

 • Veri Görselleştirme ve Bilgi Analizi

 • Veri Düzenleme

 • Öznitelik Mühendisliği

 

Makine Öğrenmesi

 • Makine Öğrenimine Giriş

 • Denetimli Öğrenme, Denetimsiz Öğrenme, Takviyeli Öğrenme

 • Linear, Polynomial, Ridge, Lasso Regression, Elasticnet, Extra Tree Regresyonları

 • Orta Düzey Makine Öğrenimi

 • Sınıflandırma Ve Kümeleme

 • Naive Bayes, Bernoulli, Karar Ağacı Sınıflandırıcıları

 • İleri Seviye Makine Öğrenimi, Anormallik Tespiti

 • Tahminleri Değerlendirmeye Yönelik Metrikler

 • Destek Vektör Makineleri

 • Temel Bileşenler Bnalizi

 • Train Test Split, K-Folds, Accuracy, Recall, Confusion Matrix Modellerini Eğitme

Yapay Zeka

 • NLP - Doğal Dil İşleme ve Duygu Analizi

 • Hadoop Spark ile Büyük Veri

 • Tavsiye Sistemleri

  • İşbirliğine Dayalı Filtreleme

  • İçerik Tabanlı Filtreleme

  • Hibrit Tavsiye Sistemleri

  • Matris Faktorizasyonu

  • Tavsiye Sistemlerinde Derin Öğrenme

  • Soğuk Başlangıç Sorunu

  • Gerçek Dünya Uygulamaları

 • OpenCv ile Bilgisayarlı Görme - Yüz Tanıma

 • Derin Öğrenme, Tensorflow - Zaman Serileri

 • Yapay Sinir Ağları

 • Derin Sinir Ağları

 • Uygulamalı Evrişimsel Sinir Ağları

 • Popüler CNN Mimarileri: Lenet-5, Alexnet, Vggnet, Googlenet, Resnet

 • Tekrarlayan Sinir Ağları

 • Üretken Modelleme için Çekişmeli Üretici Ağlar

 • Uzun Kısa Süreli Bellek

 • 3 Boyutlu Bilgisayar Görüşü ve Derinlik Tahmini

 • Sosyal Ağların Analizi, Sayfa Sıralaması

 • Graf Teorisi

 • Otomatik Bilgisayarlı Görme

 

Otomatik Makine Öğrenimi (AutoML)

 • Pycaret: Makine Öğrenimi Iş Akışını Basitleştirme ve Birkaç Adımı Otomatikleştirerek Model Geliştirme Sürecini Hızlandırma

 • Autokeras: Zaman Alan Manuel Model Seçimi ve Hiperparametre Ayarlama Sürecini Otomatikleştirme

 • H2O.Ai: H2O AutoML Bileşeni Aracılığıyla AutoML Yetenekleri Sunma

 • Dask-ML: Dağıtılmış Bilgi Işlem Yetenekleri Sağlamak Için Entegre Olma

Takviyeli Öğrenme (RL)

 • Takviyeli Öğrenime Giriş: Kavramlar ve Algoritmalar

 • Uygulamalar ve Zorluklar

 • Keşif ve Kullanma

 • Politika Gradyanları

 • Sıralı Karar Verme

 • Çok Aracılı Takviyeli Öğrenim

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

 • Mekansal Veri Analizi

 • Jeo-Uzamsal Veri Görselleştirme

 • Web GIS ve Bulut Tabanlı Haritalama

 • Uzaktan Algılama ve GIS Entegrasyonu

 

Kuantum Makine Öğrenimi (QML)

 • Kuantum Hesaplama

 • QML Algoritmaları

 • Qiskit Aqua Paketi

 • IBM Quantum Deneyimi

 

Doğal Dil İşlemede Öğrenme ve Transformatörlerin Aktarımı

 • Daha Hızlı ve Daha Doğru Makine Öğrenimi için Önceden Eğitimli Modellerden Yararlanma

 • Tümevarımsal Transfer Öğrenimi

 • Transdüktif Transfer Öğrenimi

 • Denetimsiz Aktarım Öğrenimi

 • Transfer Öğreniminin Yaygın Uygulamaları

 • Transfer Öğrenimi için En İyi Uygulamalar

 • Transformatörler ve NLP'deki Rolleri

 • Kişisel Dikkat Mekanizması

 • Transformatörler ve Tekrarlayan Sinir Ağları

 

Büyük Dil Modelleri (LLMs)

 • Büyük Dil Modellerine Derin Bir Bakış

 • Geniş Ölçekte Dil Üretimi

 • Hızlı Mühendislik

 • Sonraki Düzey Doğal Dil İşleme

 • Büyük Dil Modelleriyle Yaratıcı Metin Oluşturma

 

Makine Öğrenimi İşlemleri (MLOps)

 • Makine Öğrenimi ile Operasyonlar Arasındaki Boşluğu Kapatmak

 • Uçtan Uca ML İşlem Hatları Oluşturma

 • Makine Öğrenimi için Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım

 • Mlops'ta Veri Yönetişimi ve Uyumluluğu

 • Sürüm Kontrolü, Konteynerler, Docker ve Kubernate’lar

 • Akıllı Mobil Uygulamaları Geliştirme

 • Platformlar Arası ML Modeli Dağıtımı

bottom of page