top of page
Ayyıldız Danışmanlık

Yeniden Yapılanma Danışmanlığı

İşletmeler, iç ve dış etkenler, özellikle kendi sektörlerindeki gelişmeler sonucu

rekabet şartlarına uyum sağlamak, sıkıntılarını gidermek, değişime adapte olmak ve kendilerini güncellemek  amacıyla organizasyon yapılarını yeniden yapılandırma ihtiyacı duyarlar. Bazen mevcut yapıyı onarmak sıfırdan yapmaktan zor olabilir.

Ayyıldız Danışmanlık olarak  bu zorlu süreci kolayca aşabilmeleri için

"Yeniden Yapılanma Danışmanlığı" hizmetimizle işletmelerimize destek oluyoruz.  

Yeniden Yapılanma Nedir?

Yeniden yapılanma, bir organizasyonun, yönetim anlayışı, stratejisi, iş modeli, süreçleri, iş gücü, ürün ve hizmetleri gibi başlıkların tamamında veya bazılarında yaptığı değişiklikler ve yeniliklerdir.

Hiyerarşide değişiklikler, hantallıktan kurtulma, sade ve yalın bir sistem kurma, işgücünde artış veya azalış, ürün ve hizmet yelpazesinde ekleme veya çıkarma, artan müşteri beklentilerini karşılama, yeni yatırım yapma, pazar payını artırma gibi durumlar yeniden yapılanmayı zorunlu kılabilir.

İşletmelerde yeniden yapılanma süreci, tüm paydaşları (işletme sahiplerini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri) etkileyebilir.

Alışkanlıkların değişimi söz konusu olduğundan etkili ve doğru bir uygulama, organizasyonu olumlu etkileyecektir. 

Yeniden Yapılanma Danışmanlığı
Yeniden Yapılanma Sebepleri

Yeniden Yapılanma Sebepleri

 • Mevcut işletme stratejilerinin yetersizliği

 • Büyümenin getirdiği sorunlar

 • Yönetim ve yöneticilik kabiliyetlerinin gelişmemesi

 • Hata oranlarının yüksekliği

 • İş süreçlerinin güncelliğini yitirmesi

 • İşletmelerde kurumsal değerlerin yetersizliği

 • Globalleşme ve rekabetin baskıları

 • Endüstri yapısı veya ürün yaşam süresinde değişimler

 • Teknolojik yenilik hızı

 • Makro ekonomik trendler ve krizler

 • Rekabetin kısa sürede farklılaşması

 • Müşteri beklentilerinin değişmesi

 • Yasal değişiklikler veya özelleştirme

 • İnsan kaynakları değişimleri 

Şirket/marka satınalma veya birleşmeleri, yeni teknoloji kullanımı, stratejik ortaklık kurma vb. durumlarda olan işletmeler ani büyüme fırsatı yakalayabilmektedir. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek bir kurumsal yapıya sahip olmak için yeniden yapılanma gereklidir.

Yeniden Yapılanmaya İhtiyaç Duyan İşletmeler

Tıkanma durumunda olanlar

Çok büyük bir değişime  ihtiyaç duyan işletmelerdir. Giderleri rakiplerininkinden veya içinde bulunduğu iş alanında olması gerekenden çok daha yüksek olan, müşteriye verdiği hizmet, müşterilere bayrak açtıracak kadar kötü olan, ürün başarısızlık oranı rakiplerinden epey düşük olan, işletme içi huzursuzluklar yüksek düzeyde olan işletmelerdir. Bir başka deyişle, çok büyük bir değişim geçirmeye ihtiyacı varsa, bu işletme yeniden yapılanmaya gerçekten ihtiyaç duyuyor demektir.

Belirsizlik yaşayanlar 

Gelecekteki muğlak durumlara hazırlanma isteği duyan işletmeleri kapsar. Başı henüz derde girmemiş ama yöneticileri, yaklaşan sıkıntıyı/krizi fark edecek kadar ileri görüşlü olan işletmelerdir. O an için mali sonuçlar tatmin edici görünebilir, ama ufukta yeni rakipler, müşterilerinin isteklerinin ve özelliklerinin değişmesi, değişmiş bir ekonomik ortam veya mevzuat gibi işletmenin başarısını temelden sarsabilecek durumlar hissedildiğinde ihtiyaç duyulur. Bu işletmeler, yeniden yapılanmayı başları derde girmeden önce uygulamaya başlayacak vizyona sahiptirler.

Yeniden Yapılanmaya İhtiyaç Duyan İşletmeler

Fırsat yakalayanlar

Yeniden yapılanmayı üstünlük ve rekabette fark atmak için kullanan işletmeleri kapsar. Bu tip şirketler, doruk noktasında olanlardır. Bunların ne bulundukları anda ne de ufukta belirgin sorunları yoktur, ama yöneticileri hırslı ve agresiftir. Yeniden yapılanmayı, rakiplerine karşı üstünlüklerini arttırmak için bir fırsat olarak görürler. Performanslarını arttırarak, rekabet çizgisini yükseltmeyi ve kendileri dışında kalanlar için hayatı zorlaştırmayı amaçlarlar.

Yeniden yapılanmada roller

Yeniden Yapılanma Sürecinde Roller

İşletme lideri

 • Lider, organizasyonun tersine dönmesini sağlayacak ve insanları, yeniden yapılanmanın getireceği radikal değişiklikleri kabul etmeye ikna edecek etkide birisi olmalıdır.

 • Lider olmadan organizasyon “kağıt üzerinde” bazı çalışmalar yapabilir ve hatta yeni süreç tasarımı kavramlarını üretebilir; ama yeniden yapılanma gerçek anlamda uygulanamaz.

 • Liderin temel görevi vizyon oluşturmak ve bireyleri motive etmektir.

 • Lider, yeniden yapılanma çalışmalarının başlangıç vuruşunu yapar. Üst düzey yöneticileri, süreç sahipleri olarak atayan ve onları performansta büyük çıkışlar sağlanmasıyla görevlendiren liderdir.

 • Liderlik sadece pozisyon değil, aynı zamanda karakter sorunudur. Yeniden yapılanma liderinin vazgeçilmez özellikleri hırs, hareketlilik ve entelektüel merakıdır.

 • Yeniden yapılanma için liderin zamanının küçük bir bölümünden fazlasını ayırması gerekir. Bu zamanı, proje incelemelerine ve yeniden yapılanmayı destekleyen yüreklendirici konuşmalar yapmaya ayrılacaktır.

Üst düzey yönetici

 • Süreç yöneticilerini yönlendiren, denetleyen, liderin yardımcısı pozisyonundadırlar.

 • Yeniden yapılanma da Liderin oluşturduğu vizyonu ve değişim isteğini orta kademe yöneticilere aktarandır.

 • Süreç sahiplerine gereken maddi ve manevi desteği sağlayanlardır.

Süreç yöneticisi

 • Yeniden yapılanmanın belli bir sürece uygulanması sorumluluğunu taşıyan süreç sahibi, prestijli, güvenilir ve şirket içinde etkili, genellikle çizgisel sorumluluk taşıyan orta kademe yönetici olmalıdır.

 • Süreç sahibi her bir süreç seviyesinde yeniden yapılanmanın uygulanmasını sağlamalıdır.

 • Süreç sahibi yeniden yapılanma ekibini oluşturmalı ve ekibin görevini yerine getirebilmesini sağlamak için gerekli her şeyi yapmalıdır. Süreç sahibi ekibe gereken kaynakları sağlar, bürokratik engelleri aşar ve diğer yöneticilerin iş birliğini kazanmaya çalışır.

Danışman

 • İşletmede kapsamlı analiz yaparak problemli yerlerin tespit edilmesi, hedeflerin belirlenmesini yöneten ve lideri yönlendirendir.

 • Strateji ve yol haritasını oluşturmada alternatifleri sunan, uygulamaları denetleyen ve zorlayan, değişimi yönetendir.

 • Gerekli bilgi kaynaklarını, lider, üst düzey yönetici ve süreç sahiplerine aktarandır.

 • Danışman katalizör etkisi yaparak yeniden yapılanma sonunda görevini tamamlamış olur.

Yeniden yapılanma bir değişim sürecidir. Değişim ise alışkanlıkların terk edilmesini

gerektirdiği için her zaman zordur. Değişmek ve kendini güncellemek durumunda kalan işletmede,

kararlı olunur ve değişim iyi yönetilirse istenen hedeflere ulaşmak kolaylaşır.

Kurulan yeni yapı, sistem oturana kadar sıkı takip gerektirir. 

bottom of page