top of page
Ayyıldız Danışmanlık

Ticari Hukuk Danışmanlığı

Günümüzde belirli büyüklüğe ulaşmış tüm işletmeler anlaşmalı oldukları hukuk bürolarından veya

bünyelerinde istihdam ettikleri avukatlarda dava, icra, iş kanunu ve diğer hukuki alanlarda hizmet ve destek almaktadırlar.

Bununla birlikte özel ve karmaşık durumlar içeren, kaybedildiğinde firmalar için ciddi ölçüde para, zaman ve itibar kaybı oluşturabilen davalar veya hukuki konular olabilmektedir. Bu tür hukuki alanlarda uzun yıllar çalışmış ve tecrübeli, akademik ve saha bilgisi olan uzmanlara ihtiyaç duyulur. Bu gibi durumlarda hukuki risklerin azaltılması ve doğru adım atılması için değişen mevzuatları takip eden, işin içinde olup konusunda ihtisaslaşmış uzman ticari hukuk avukatları ve YMM’lerden destek alınması yerinde olacaktır.

Hukuki sorunlar veya önleyici hukuk danışmanlığı gerektiren vergi davaları, yüksek tutarlı ticari konular, SPK konuları, aile hukuki  problemleri, aile anayasası, tür değişiklikleri, tasfiye alanları, konkordato, genel kurul organizasyonları, şube açma aşamaları son derece önemli olan konulardır.

Ayyıldız Danışmanlık olarak; 

aşağıda detaylarını açıkladığımız konularda, üst düzey ve alanında ihtisaslaşmış ticari avukat ve

YMM uzmanları ile her türlü hukuki inceleme ve raporlama aşamasında

ticari hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Hizmet Sunduğumuz Ticari Hukuk Alanları

Sermaye piyasası hukuku: Sermaye Piyasası Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumu olup 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Sermaye piyasasını düzenlemeye yönelik devlet otoritesi zorunluluğu ile birçok mevzuatlar bulunmaktadır. Halka arz süreci ve borsaya kote olan tüm şirketlerin sermaye piyasası işlemlerini konu alan hukuk alanıdır.

Ticarî işletme hukuku: İşletmelerin birbirleri ile ticari faaliyetleri, işletmelerin bireyler ile ticari faaliyetleri, alışverişi ve haklarını düzenleyen hukuk alanıdır. Özetle hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatlarını kapsar.

Vergi hukuku: Devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen hukuk alanıdır. Vergi hukuku, devlet, işletmeler ve vatandaşlar arasındaki vergi ilişkisi ve vergi yükümlülüklerini belirleyen ayrıca usulsüzlükleri engellemek için vergi usul kanunları ile çerçevelendirilmiştir.

Şirketler hukuku: Şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi ve tasfiyesi gibi konuları ihtiva eden hukuk alanıdır.

Ticari Hukuk Danışmanlığı

Şirket birleşme ve devralma hukuku: Verimliliği ve karlılığı artırmak, rekabeti ve masrafları azaltmak vb. sebeplerle şirketler başka bir şirketi devir  alır (devralma) ve başka bir şirketle birleşerek (birleşme, şirket evliliği) yeni bir şirket oluşturabilirler. Şirketlerin devralma veya şirket evliliği yoluyla birleşmeleri işlemlerini konu alan hukuk alanıdır.

Sözleşmeler hukuku: Taraflar arasında bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen sözleşme hükümlerinin getirdiği hak ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk alanıdır.

Taşıma hukuku: Yurt içi ve yurt dışı, yük ve yolcu taşımacılığındaki ulaşım araçlarının kullanılması sonucunda ortaya çıkan taşıma şekline, ulaşım aracının türüne, taşınan yükün niteliğine ve ortaya çıkan zararın türüne göre şekillenen bir hukuk alanıdır. Taşıma hukuku, ulaştırma hukuku ya da lojistik hukuku olarak da isimlendirilir.

Fikrî mülkiyet hukuku: Fikri mülkiyet kakları olan marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler gibi fikri emek ürünlerini koruyan ve düzenleyen hukuk alanıdır. Ekonomik değer oluşturan fikri mülkiyet hakları tescil, lisans ile korunur, alınıp satılabilir, haciz, rehin, miras yolu ile intikale konu edilebilirler.

Rekabet hukuku: Serbest piyasa ekonomisini desteklemek, sürdürmek ve rekabeti korumak amacıyla rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlayan anlaşma, karar ve uygulamaları önlemek için gerekli düzenleme ve denetlemeleri kapsayan hukuk alanıdır. Büyük şirketlerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek ve şirketlerin rekabete aykırı davranışlarını düzenler.

Bankacılık ve finans hukuku: Bankacılıkla ilgili hukuki ilişkiler ile para, kredi, faktöring, tahvil gibi finansal işlemleri konu alan hukuk alanıdır.

Sigorta hukuku: Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününe sigorta hukuku denir. 

Ticari Hukuk Danışmanlık Modelimiz

1. Ticari hukuk danışmanlığı başvurunuz değerlendirilerek alanında ihtisaslaşmış        uzmana yönlendirme yapılır.

2. Konunun uzmanı, şirket yetkilileri veya avukatları ile ön görüme yaparak gerekli        bilgi, belge, rapor ve varsa mahkeme veya süreçle ilgili tüm dokümanları özet          olarak inceler.

3. Şirket yetkilileri ile görüşerek yapılacak destekler, yol haritası, süreci,                        danışmanlık şartları konuşulur ve bir sözleşme/protokol ile anlaşma kayıt altına        alınır.

4. Uzman, şirket yetkilileri, ilgili yöneticiler, mali müşavir veya avukatları ile görüme      yaparak gerekli bilgi, belge, rapor ve varsa mahkeme veya süreçle ilgili tüm              dokümanları detaylı inceler. Şirket yetkililerine sunum yapar, gerekli yol haritasını      ve sorumlulukları belirler.

5. Uzman, proje bitene kadar tüm yönleri ile projeye danışmanlık yapar ve                    hedeflenen sonucu gerçekleştirmek için tüm bilgi, tecrübe ve ilgili uzmanlıkları          kullanır. Proje sonlandığında şirket yetkililerine süreci, sonucu ve ilgili bilgileri            aktarır.

Ticari hukuk danışmanlığı genelde proje veya konu bazlı olmaktadır. Konusuna göre de birden fazla uzman gerektirebilir. 

Ticari Hukuk Danışmanlığı
Ticari Hukuk Danışmanlığı
bottom of page