top of page

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik Planlama ve yönetim, işletmelerin gelecekle ilgili belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için gerekli olan aksiyonların belirlenmesi, planlanması, yönetilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi çalışmalarıdır.

Stratejik Yönetimin amacı, işletmenin yoğun rekabet ortamında performansını artırarak, sürdürülebilir karlılık ve verimlilik sağlayarak geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümesini sağlamaktır. İşletmenin yönetim yapısı, yatırımları, rekabet stili ve bütçesi stratejiye bağlı belirlenir.

 

Ayyıldız Danışmanlık olarak, tecrübeli uzman danışmanlarımızla stratejik planlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Stratejik planlama satranç oyunu

Stratejik Planlama Nedir?

Strateji; İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve bu sonuca ulaşabilmek için işletme kaynaklarının harekete geçirilmesidir.

Stratejik Planlama süreci; bilgi toplama, analiz etme, amaç, hedef ve faaliyetleri belirleme ile ilgili karar vermeyi kapsayan ‘’analitik bir süreçtir’’.

İşletmelerde stratejik planlama, devamlı bir süreç olup her an iç ve dış çevresel koşulların devamlı olarak gözlenmesini, analiz edilmesini ve olası sonuçlara göre stratejiler/faaliyetler geliştirmesini gerektirir. Özet olarak stratejik planlama;

 • Sonuçların planlanmasıdır.

 • Değişimin planlanmasıdır.

 • Kaliteli Yönetim aracıdır.

 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.

 • Üst yönetim ve personelin birlikte katılımı ile gerçekleşen bir yaklaşımdır.

 • Günü kurtarmaya yönelik değildir, uzun dönemli bir yaklaşımdır.

 • Bir şablon değildir, ihtiyaçlara uyarlanabilen esnek bir araçtır. Gerçekçidir.

 • Bütçeye dönük değildir, stratejik planın bütçeyi yönlendirmesi esastır.

Neden Stratejik Planlama?

İşletmeler genellikle aşağıdaki durumlarla karşılaştığında stratejik planlama çalışmalarına başlamaktadır.

 • İşletmenin, mevcut strateji veya faaliyetler ile amacına/hedefine ulaşamayacağının anlaşılmış olması (Yetersizlik yaklaşımı)

 • İşletmenin karşısına çok cazip fırsatların çıkması ve bu fırsatlardan faydalanmak istemesi (Fırsat Yaklaşımı)

 • İşletmenin kaynaklarının zenginleşmesi, bu kaynakları yararlı kullanmak arzusunda olması (Kaynak Yaklaşımı)

Neden stratejik planlama yapılmalıdır?

Stratejik planlama ile işletme üst yönetimi ve çalışanlar arasında hedef birliği sağlanır, öncelikler belirlenir. Değişen çevre şartları dikkate alınarak işletmenin 3 yıl ve üstü olan uzun vadeli yönü belirlenmiş olur.

pngegg (12).png
Stratejik planda mevcut durum analizi aşamaları nelerdir?

1-Mevcut Durum Analizi

İşletmenizde belirlenen Stratejik Planlama çalışma ekibi ile toplantı yapılarak stratejik planlama süreci, takvimi ve yapılacak çalışmalar anlatılır. Ekibe stratejik planlama eğitimi verilir.

Daha sonra aşağıdaki konularda stratejik planlama ekibi ile mevcut durum analizi yapılarak işletmenin iç ve dış faktörleri detaylı şekilde analiz edilir.

İç Yapı Analizi

 • Bu analiz kapsamında işletmenin; 

 • Stratejik iş birim analizi,

 • Çalışan memnuniyet analizi,

 • İşletmedeki temel yetkinlik analizi,

 • Paydaş analizi,

 • Kurumsal risk analizi,

 • Yasal yükümlülük analizi,

 • İşletme faaliyetlerinin değer analizi,

 • İşletme kurumsal yapı,

 • Mevcut strateji,

 • Vizyon, misyon ve değerler,

 • Sistem ve süreçler, çalışanlar,

 • Yönetim stili, yetenekleri,

 • Ortak değerlerini kapsayan 7S analizi,

 • Mali yapısı ve mali performans analizi,

 • Teknolojik yapı analizi yapılarak işletmeye avantaj/dezavantaj sağlayan temel faktörler belirlenir.

Pazar-Müşteri Analizleri

Bu başlıkta yurtiçi ve yurtdışı rakip analizi, rekabet strateji analizi, marka konumlandırma analizi, sektör araştırması, yıllara sair satış analizleri, dağıtım kanalları analizi, müşteri analizleri, ürün portföy ve pazarda büyüme analizleri yapılır. Böylelikle rakipler ile mukayese edilerek işletmenin ve ürünlerinin mevcut durum analizi yapılmış, pazar gereksinimleri anlaşılmış olur.

Dış Yapı Analizi

İşletmeyi etkileyen dış çevredeki politik, ekonomik, sosyal, kültürel durumlar ile sektördeki mevcut rakip işletmeler arasındaki rekabet, potansiyel giriş tehdidi, ikame mallar tehdidi ve tedarikçilerin pazarlık gücü analiz edilir, güçlü ve zayıf yönler belirlenir.

Analiz Sonuçlarının Birleştirilmesi

İç yapı analizi, pazar-müşteri analizleri, dış yapı analizinde tespit edilenler SWOT analizine dökülür. Bu analiz sonuçları stratejik planlamada kullanılmak üzere, iç faktör sınıfında işletmenin güçlü ve zayıf yönleri, dış faktör sınıfında fırsat ve tehditler olarak tasnif edilir.

2- Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Mevcut durum analizinin ardından belirlenen alternatif stratejiler arasında esas stratejinin seçildiği aşamadır. Bu aşamadaki amaç, mevcut durum analizinde tespit edilen tüm parametreler doğrultusunda en uygun esas stratejiyi ortaya çıkarmaktır.

Kurumsal Kimlik çalışması; Ana hedefler yani işletmenin uzun vadede ulaşmayı arzuladığı durum olan vizyon belirlenir. Oluşturulan vizyona erişilebilmesi için İşletmeye uygun misyon ve değerler tespit edilir.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi; Vizyon ve misyon doğrultusunda SWOT analizi tespitleri dikkate alınarak stratejik hedefler belirlenir.

Kurumsal kimlik çalışması, stratejik alan ve hedeflerin belirlenmesi çalışmaları ile stratejik planlamada değer oluşturan faaliyetlere odaklanılır. Genellikle bu faaliyetler;

 • Yeni vizyona göre işletme yapılanması

 • Ürün portföyünün değerlendirilmesi, geliştirilmesi

 • Müşteri portföyündeki verimliğinin artırılması

 • Verimsiz alanların değerlendirilmesi, geliştirilmesi

 • Fırsatlara odaklanılması

Stratejik plan gelişim alanları
Stratejik iş planının sunumu

3- Stratejik İş Planı Oluşturma ve Sunum

Gelişim alanlarının belirlenmesi aşamasında tanımlanan vizyon, misyon, stratejik hedefler için aksiyon planlarının iş planına döküldüğü ve yönetime sunum yapıldığı aşamadır.

Stratejik iş planı, belirlenen vizyon ve değerlere ulaşmak için gereken kısa, orta ve uzun vadeli şirket stratejisi uygulama planıdır. Bu iş planında; yeni departman kurulması, makine tesis yatımları, yeni ürünlerin geliştirilmesini, yeni satış kanalları, sermaye artışları, ortaklık kurulması vb. stratejiler/faaliyetler olabilir.

Stratejik iş planındaki her bir stratejik hedefin gerçekleşmesi için aksiyon/faaliyetler yazılır. Her aksiyon için bölümü, sorumlusu, takvimi, performans göstergeleri ve bütçesi belirlenir.

Stratejik planlamada hedefler belirlenirken; Yeterince açık ve anlaşılır olması, ölçülebilir olması, iddialı ama imkânsız olmaması, zamanının belli ve sonuç odaklı olması gerekir.

Stratejik iş planı oluşturulduktan sonra toplantı ile üst yönetime sunulur. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra onaylanarak yürürlüğe girer. Stratejik planın sağlıklı uygulanması için Stratejik planlama prosedürünün oluşturulması ve ilgili sorumlularına bilgilendirme eğitimi yapılması ile Stratejik Planlama Danışmanlığı projesi tamamalanmış olur.

Stratejik planlama yapan işletmeler, başarılı olur, sektörlerinde güçlü ve etkileyici bir konuma gelir. Bu firmalar her yıl kârlarını arttırarak güçlenir. Piyasaların türbülans ve çöküşlerinden kendilerini koruyan yönetim kabiliyetlerine sahip olurlar. 

bottom of page