top of page

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

İşletmeler, müşteri hızında hareket etmek, beklenilen satış ve bilinirliği yakalamak için pazarlama ve satış bölüm ile faaliyetlerini bütün olarak ele almak, yapılandırmak ve verimli hale getirmek için aatış ve pazarlama danışmanlığına ihtiyaç duyarlar.

Ayyıldız Danışmanlık,

20 yılı aşkın süredir, yüzlerce proje ve farklı sektörlerde görev almış, profesyonel yaklaşımı benimseyen, tecrübeli danışmanlar ile Satış ve Pazarlama Danışmanlığı hizmeti vermektedir. 

Pazarlama Stratejisi

Pazarlama Stratejisi Nedir?

Pazarlama stratejisi, mevcut pazarlama faaliyetleri ve bileşenlerinin analiz edilerek ve şirket ana stratejisine bağlı kalınarak oluşturulan sistemsel planlamadır. Stratejik pazarlama analizleri her marka ve sektör için ayrı ayrı yapılır. Aşağıdaki analizler ve çalışmalar yapılarak pazarlama stratejisi oluşturulur ve yazılı hale getirilir.

 • Ürün portföy analizi ile ürün stratejisinin belirlenmesi

 • Rakip ve rekabet analizleri yapılarak rekabet stratejisi belirlenmesi

 • Pazarlama karması (4P) analizi yapılarak ürün, fiyat, dağıtım kanalı ve tutundurma stratejisi belirlenmesi

 • Ürün hayat eğrisi analizi ile ürün gelişim stratejisi belirlenmesi

 • Ürün-büyüme pazar modeli analizi ile mevcut pazarlarda büyüme ve hedef pazarlara giriş stratejisi belirlenmesi

 • Sektörde marka konumlandırma analizi yapılarak marka konumlandırması ve buna bağlı olarak marka kimliği oluşturulması

Artan rekabet baskısı ve hızla değişen müşteri beklentileri karşısında işletmeler, fark oluşturma, farklarını ve güçlü yanlarını hedef kitlerine anlatma faaliyetleri pazarlamanın temelini oluşturur.

Pazarlama Planı Nedir?

Şirketin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için dönemsel olarak yaptığı sistemsel planlamadır. Her türlü ürün ve marka tanıtımlarının pazarlama araçlarıyla hedef kitleye iletilmesi için hazırlanan bütünsel hareket planına pazarlama planı denir. Pazarlama planı;

 • Pazarlama stratejisi,

 • Dijital pazarlama strateji ve hedefleri,

 • Hedef ve gerçekleşen satış ciroları,

 • Satış artırıcı kampanya ve diğer faaliyetler,

 • Karlılıklar, hedef pazarlara giriş stratejileri ve satış ciroları,

 • Rakiplerle mücadele pazarlaması,

 • Yeni ürün tanıtımları,

 • Marka konumlandırma hedef ve stratejileri,

 • Marka iletişim planları,

 • Geçmiş pazarlama planı performans sonuçları,

 • Pazarlama yönetimindeki kritik ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanır.

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı

PAZARLAMA

Pazarlama planı, ürün bazlı, ürün fiyat segmenti bazlı, müşteri segmenti bazlı, lokasyon bazlı, pazarlama mecraları bazlı olmak üzere tüm sınıflandırma bileşenler dikkate alınarak hazırlanır.

Pazarlama planı, pazarlama stratejisi ve belirlenen bütçeye bağlı kalarak en yüksek verimi elde edecek şekilde yapılan pazarlama aktivitelerini kapsar. Bu aktiviteler;

 • Sosyal medya yönetimi,

 • Web sitesi yönetimi,

 • İnternet yönetimi,

 • Yazılı ve görsel medya yönetimi,

 • Şubeler üzerinden doğrudan müşteri ile yapılan iletişimler,

 • Fuar gibi sektör ve müşteri buluşmaları dahil olmak üzere tüm pazarlama mecralarında yapılan pazarlama faaliyetlerini kapsar. 

İşletmeler, bir plan dahilinde hitap ettikleri müşterilerine markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini doğru ve iyi bir şekilde anlatarak bilinir olmak ve satış yapmak için pazarlama faaliyetlerini yaparlar.

Marka Yönetimi

Marka Yönetim Çalışmaları

İşletmenin hedeflediği pazar ve müşteri kitlesine markasını, ürünlerini ve kendisini anlatması ve doğru konumlandırması marka yönetiminin temelini oluşturur. İşletme büyüklüğüne, yerel ve globale hitap etme durumuna göre farklılık göstermesine rağmen genel olarak marka yönetim faaliyetleri aşağıdaki konuları kapsar.

 • Marka konumlandırmanın yapılması

 • Marka stratejisi, marka kimliğinin oluşturulması

 • Marka vaadi ve slogan belirlenmesi

 • Marka kurumsal kimlik çalışmaları (logo, marka görselleri vb.)

 • Mağaza, satış noktası ve ürün sunumları konsept tasarımları

 • Ürün/marka tescillerinin yeterliliği

 • Marka performans ölçütlerinin belirlenmesi

 • Marka satışlarının ana pazarı ve ikincil pazarlarında konumunu gösteren araştırmalar

 • Markaya özgü pazar araştırmaları

 • Müşteri memnuniyet araştırmalarının yapılması

 • 4P Pazarlama karmasının oluşturulması

 • Müşteri sınıflamasının yapılması

 • Hedef pazar belirlenmesi, pazarın bölümlendirilmesi

Pazarlama ve satış check-up aşaması

1. Teşhis

Pazarlama ve Satış Check-Up Aşaması

Danışmanlık talep eden işletmelerde, ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmesi için satış ve pazarlama check up çalışması gerçekleştirilmektedir.

Satış ve pazarlama check-up aşamasında pazarlama yönetimi, satış yönetimi, marka yönetimi ve rekabet alt başlıklarında birçok kriterin analizi yapılmaktadır.

Analiz yaparken, yüz yüze mülakat, anket ve testler, iş ve karar süreçleri, dokümanlar, program kullanımı ve mevcut olan raporlar incelenir, bilgiler ve bulgular toplanır, analiz yapılır.

Satış ve pazarlama check up sonunda hazırlanan kapsamlı rapor, işletme üst yönetimine yazılı ve sözlü olarak detaylı şekilde sunulur.

2. Çözüm

Pazarlama ve Satış Danışmanlığı                                          Proje İş Planının Hazırlanması

Satış ve pazarlama check up raporu sunumundan sonra danışmanlık sözleşmesinin eki olan proje iş planları/proje kartları hazırlanır.

Proje iş planları, uzman danışmanlarımız tarafından işletme büyüklüğü, organizasyon yapısı ve tespit edilen eksikliklere göre hazırlanır.

 

Bu proje iş planlarında, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve gelişmelerin yapılması için yapılacak geliştirme faaliyetleri yazılır. Proje iş planlarında temel problemler, hedefler ve proje çıktıları olmak üzere yapılandırma yol haritası ve öngörüleri hazırlanır.

Proje iş planları, Satış ve pazarlama danışmanlığı süresince danışmanlar tarafından uygulanmak üzere işletme üst yönetimine sunulur. Yapılacak çalışmaların detayını içeren bu planların, üst yönetimce anlaşılması, desteklenmesi ve proje değerlendirme aşamalarında rehber kılavuz olması sağlanır.

Pazarlama ve satış danışmanlık süreci

3. Uygulama

Danışmanlık Süreci

Yapılacak çalışmaların detayını içeren proje iş planlarına göre danışmanlık projesi yürütülür. İşletmenin gelişim süreci bu iş planları doğrultusunda aşağıdaki temel çalışmalar esas alınarak ilerletilir.

 

Altı başlıktan oluşan bu temel esasları, üst yönetimin, yöneticilerin ve çalışanların anlaması ve desteklemesi, uygulaması ve ilerlemesi danışmanlarımızın genel hedeflerindendir.

1- Pazarlama ve Satış Bölüm Yapılandırması

2- Pazarlama Yönetimi

3- Satış Yönetimi

4- İhracat Bölüm ve Faaliyetleri Yönetimi

5- Marka Yönetimi

6- Rekabet Yönetimi

4. Sonuç

Danışmanlık Sonuç Raporunun Sunulması

Pazarlama ve satış danışmanlığı projeleri sözleşmelerinde, belirtilen süre ve çalışmalar tamamlandıktan sonra proje sonlanmış olur. Pazarlama ve satış danışmanlığı sonuç raporu hazırlanır. 

Proje iş planlarındaki hedefler ve proje çıktıları olmak üzere oluşturulan yol haritası değerlendirilmesi yapılır. Proje iş planındaki geliştirme maddelerinin her biri için değerlendirme ve sonuçlar rapora yazılır.

Üst yönetime danışmanlık sonuç raporu toplantı ile sunulur. İşletmenin, bu aşamadan sonra şube sayısını artırma, kurumsallaşma ve markalaşma çalışmaları olarak yapması gerekenler için özet bir iş planı aktarılır.

İşletmelerde müşteri ve pazar analizleri ile marka konumlandırmasını doğru yapmak, müşteri ilişikleri yönetim modelleri geliştirmek, müşteriye hoş deneyim yaşattırmak, dijital ve geleneksel kanallarla müşteriye dokunma çabasına girmek hayati önem arz etmektedir.

bottom of page