top of page
Ayyıldız Danışmanlık

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı

Ayyıldız Danışmanlık,

birçok Aile Anayasası hazırlamış olmanın tecrübesi ile kurumsal ve hukuksal olarak alanında uzman danışman kadrosuyla hizmet verir. SPK kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı ve kıdemli yönetim danışmanları ile alanında ihtisaslaşmış öğretim üyesi, ticari hukuk avukatı eşliğinde aile anayasası çalışması yapılır.

Aile Anayasası Hazırlama, Aile Anayasa Kitabı

Aile Anayasası Nedir?

Aile Anayasası, aile değerleri ve hedefleri doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, ailenin kurumsallaşmasını sağlayan, ailenin ve şirketin nesiller boyu sürdürülebilirliğini amaçlayan, hukuki temellere dayandırılarak yazılan bir belge ve anlayış biçimidir.

Aile Anayasası her aileye özgü hazırlanır.  Ailenin anlaşma ve uzlaşma belgesidir. Günün şartlarına göre gerektiğinde aile tarafından güncellenen politika ve kurallar bütünüdür. 

Kurumsallaşmış ve anayasası olan aile şirketlerinin daha uzun süreli yaşayacağı, günümüzde mutlak kabul görmüş bir olgudur.

Aile anayasası hazırlanırken, sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkeleri, şirket hukuku, ilgili mevzuatlar ve aile değerleri referans alınarak hazırlanır.

Aile Anayasasının İşletmeye Faydaları

 • Şirketin kurumsallaşması için önemli bir adımdır. Kurumsallaşmış, doğru yönetilen, risk yönetimini bilen, bir şirkette gelecek için doğru stratejiler üretilir.

 • Şirket ve aile ilişkilerinin bağımsız yönetilmesi ve birbirine karıştırılmaması sağlanır.

 • Ailenin hedefi ile şirketin hedefi arasında ortak paydalar oluşturulur.

 • Yönetim kurulu ile şirketin yönetilmesi sağlanır

 • Şirket yönetimi kişilere bağlı değil, kurallara bağlı olur. Şirkette kendini daima yeniler.

 • Aile üyelerinin profesyonel bir kariyer sahibi sürecini geçirmeleri sağlanır. Yeni nesillerin çıkmaları gereken basamakları belirlenir ve şirkete, yönetime hazırlanır. Yeni nesillerin aile değerlerine bağlılığı artırır.

 • Aile yöneticilerinin zamanı gelince görevlerini güvenle gelecek kuşaklara devredebilmesi sağlanır.

 • Akraba kayırmacılığı önlenir.

 • Aile içinden gelen yöneticiler ile aile dışından gelen profesyonellerin birlikte çalışması sağlanır.

 • Şirket ve aile prensiplerinin aile üyeleri için bağlayıcı olması sağlanır.

 • Ailevi bağlardan doğan hissedarların şirketin çıkarlarının önüne geçmesi engellenir. 

 • Aile Anayasası ile aile üyelerinin mülkiyet esasları belirlenir ve olası çatışmalar önlenir.

Aile Anayasası Hazırlama
Dünyada ve Türkiyede Aile İşletmeleri

Dünyada ve Türkiyede Aile İşletmeleri

TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıldır. Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve bugün hala devam eden işletme sayısı sadece 69’dur. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki tüm işletmelerin %95'ini, KOBİ’lerin ise %99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin ancak %30'u ikinci kuşağa, %12'si üçüncü kuşağa, %3’ü dördüncü kuşağa geçebiliyor.

Yapılan bir araştırma neticesinde yok olup giden 20 meşhur Türk aile şirketinin yok olma nedenlerine bakıldığında; %43 Kardeşler arası çatışma, %19 aile içi çatışma, %19 miras kavgası, %14 kardeş-yeğen-kuzen kavgası, %5 aileler arası kavga olduğu tespit edilmiştir. Kaynak: Haluk Alacaklıoğlu: Global Family Business Consultants;2003.

Türkiye’de çok büyük ölçeklere ulaşmış yüzyıllık aile şirketleri yoktur. Büyük ölçekli olmasa da Türkiye’nin ise en eski aile şirketleri 1777’de kurulan Hacıbekir ve 1871’de kurulan Kurukahveci Mehmet Efendi şirketleridir.

BMW, Audi, Volkswagen, Walmart, Ford, Nike, Bloomberg, Knorr, Haribo, Henkel gibi markalar, Dünya’daki bazı aile şirketleri örnekleridir. Koç Holding, Sabancı Holding, Zorlu Holding, Doğuş Holding ve Eczacıbaşı Holding ise Türkiye’deki bazı aile şirketlerine örnektir.

 Bu şirketlerin hepsinin aile anayasaları belirli bir zaman önce profesyonel danışmanlıklar ile gerçekleştirilmiş olup uygulanmaya devam edilmektedir.

Aile Anayasasının Hukuki Boyutu

 • Aile anayasası, Türk hukuk sisteminde borçlar hukuku hükümleri kapsamında ele alınır. Aile anayasasına imza atan aile üyeleri borçlar hukuku atipik (isimsiz) sözleşme tarafı olarak sorumluluk altına girerler.

 • Aile anayasaları, Borçlar kanunu yanında, Türk Medeni Kanunu, Türk ticaret kanunları (6102-6103), iş kanunları, kamu gözetim kurumu ilkeleri ve sermaye piyasası kanunları genel hükümlerine uygun şekilde yazılı hale getirilir.

 • Aile anayasaları, borçlar kanunu madde 27 uyarınca emredici hükümlerine, genel kanunlara, kişilik haklarına, kamusal düzene ve ahlaka aykırı hükümler içermemelidir. Aksi takdirde, Aile anayasası sözleşmesi hükümsüz sayılır.

 • Ayyıldız Danışmanlık uzmanları tarafından oluşturulan tüm aile anayasaları, konunun danışmanı ticari hukuk avukatı tarafından gözden geçirilerek tüm yasalara uygunluğu teyit edilir.

Aile anayasasının hukuki boyutu
Aile anayasası temel içeriği

Aile Anayasası Temel İçeriği

1-Aile şirketi temel ilkeleri bölümü: Bu bölümde çeşitli tanımlar, anayasa gerekçesi ve amacı, aile bireyleri arasındaki ilişkiler, aile vizyonu, misyonu, değer ve ilkeleri, stratejik hedeflerle ilgili açıklama ve kuralları içerir.

 

2-Şirketin ve aile ilişkilerin yönetimi bölümü: Aile konseyi, şirket ortakları arasına altsoyların katılması, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, ortaklar kurulu görev ve yetkileri, yönetim kurulu seçimi, oluşumu, görev ve yetkileri, toplantıları, etik değerleri, icra kurulu, personele ve profesyonel yöneticilere yaklaşım, şirket ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği sona ermesi ile ilgili açıklama ve kuralları içerir.

3-Aile üyelerinin gelirleri, harcamaları ve mülkiyet düzenlenmesi bölümü: Miras ve mülkiyet hükümleri, harcama politikaları ve gelir paylaşımı, hisse değerlendirme usulleri ve devri, rekabet etme yasağı, aile üyeleri evlilikleri ile ilgili açıklama ve kuralları içerir.

4-Aile üyelerinin istihdamı bölümü: Aile üyelerinin şirket içinde istihdam edilmesi, üst yönetim planlaması, üst yönetim adaylarının değerlendirilmesi ve gelişim programı, yeni nesillerin yetiştirilmesi, haleflik süreci ile ilgili açıklama ve kuralları içerir.

5-Gözetim ve yaptırım bölümü: Gözetim, yaptırım, aile anayasasına aykırılıklara ilişkin disiplin önlemleri ile ilgili açıklama ve kuralları içerir.

6-Son hükümler bölümü: Taahhütname, TTK ve sair mevzuat emredici hükümleri, bağımsızlık, yürürlük konuları ve ilgili ekleri içermektedir.

Aile Anayasası Hazırlama

Aile Anayasası Danışmanlık Modelimiz

Aile Anayasası

Check-Up Aşaması

büyüteç.png

Teşhis

Aile Anayasası

Yazım Süreci

çözüm.png

Yazım

Aile Anayasası

Uygulama ve Takibi

çark.png

Uygulama

Teşhis

Aile Anayasası Check-Up Aşaması

Aile anayasası check up aşamasında aile ve ilgili şirket bilgilerinin analizi yapılır. Bu analizde her madde için kurallar, uygulama biçimi ve sonuçları tetkik edilir. Analizde tespit edilen bilgiler ve bulgular aile anayasası taslağı için derlenir.

Analiz edilecek aile konuları

 • Aile tarihçesinin öğrenilmesi

 • Aile üyelerinin belirlenmesi

 • Aile üyeleri arasındaki iletişimin incelenmesi

 • Aile bireylerinin mevcut görev ve yetkilerinin tespiti

 • Aile üyeleri mülkiyet ve mali durumlarının incelenmesi

 • Aile toplantısı yapılması ve bilgilendirilmesi

 • Aile bireyleri ile özel görüşmeler

 • Aile bireyleri üzerinde anket ve testler yapılması

 • Aile konseyi belirlenmesi

 • Ailenin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti

Analiz edilecek şirket konuları

 • Yönetim ve karar alma sürecinin incelenmesi

 • Finansal ve mali süreçlerin incelenmesi

 • Şirket kurumsal düzeyin kısaca incelenmesi

 • Aile hedefleri ve şirket hedeflerinin incelenmesi

 • Hedefler için aile ve şirket yapısının incelenmesi

Aile Anayasası Check-Up aşaması

Yazım

Aile Anayasası Yazımı

Aile Anayasası Yazım Süreci

Aile üyelerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde aynı hedef doğrultusunda tutabilecek, aile birliğini perçinleştirecek, bağlılığı ve güveni artıracak, açık iletişimi sağlayacak, modern işletme yönetimini benimseyecek, işletmede verimliği ve sürdürülebilirliği artıracak ilkeleri barındıran ve kuralları aileye mahsus olarak yazılı metin haline getirilen aile anayasası hazırlanır. Aile anayasası hazırlama süreci;

 • Aile anayasası içindeki her bölüm için çalışması yapılması ve taslak hazırlanması

 • Her bölüm taslağı hazırlandıktan sonra aile konseyi ile görüşülmesi, mutabık kalınması

 • Hisse oranlarının belirlenmesi

 • Aile üyeleri özlük haklarının belirlenmesi

 • İkinci nesil kariyer ve haleflik planlaması

 • Her bölüm tamamlandıktan sonra aile fertleriyle el sıkışılması

 • Aile anayasası tamamlandıktan sonra ticari hukuk danışmanına yasal açıdan kontrol ettirilmesi

 • Aile Anayasasının nihai hale getirilmesi

 • Anayasanın aile üyelerine imzalatılması

 • Aile üyelerine aile anayasası eğitimi verilmesi

Her bölümde taslak oluşturulurken aile üyeleri arasındaki hassas ilişkiler dikkate alınır. Teşhis aşamasında elde edilen bilgiler ışığında aile değerleri, vizyonu ve amaçları, aile fertlerinin birbirleriyle ilişkileri, şirket çalışanları ile ilişkiler, ikinci nesil kariyer planlaması ve eğitim stratejileri, haleflik planlaması, şirket ortakları hiyerarşik yapısı, aile üyelerinin işe alınması, iş ahdinin sonlandırılması, aile mülkiyetinin miras dağılımı ile devri, hisse devirleri, aile üyeleri disiplin kuralları, aile üyeleri özlük hakları ele alınır ve yazılı hale getirilir.

Uygulama

Aile Anayasası Uygulama ve Takibi

Aile anayasasının uygulanmaya başlanması aşamasında, kalıcı bir sistem oluşturulması, uygulama desteği verilmesi, şirket kültürü haline getirilmesi için aşağıdaki faaliyetler bir süreç halinde desteklenir. Bu faaliyetlerin belirli bir aşamaya gelmesi ile proje sonlanır.

 • Aile anayasası uygulama takip sorumlusu atanması

 • Aile anayasasının uygulama takibinin yapılması

 • Aile konseyi ve şirket Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasına destek verilmesi

 • Aile konseyi ve şirket yönetim kurulunda yönetim ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesi

 • Aile üyelerinin profesyonel yöneticiler ile formal ilişkilerinin geliştirilmesi

 • Mali ve işletme raporlamaların geliştirilmesi

 • Hedeflerin yapılabilirlik açısından gözden geçirilmesi

 • Aile ve şirket hiyerarşik yapısının geliştirilmesi

Aile Anayasası Uygulama ve Takip Aşaması

Aile Anayasası,

aile değerleri ve hedefleri doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, ailenin kurumsallaşmasını sağlayan, ailenin ve şirketin nesiller boyu sürdürülebilirliğini amaçlayan, hukuki temellere dayandırılarak yazılan bir belge ve anlayış biçimidir.

Ayyıldız Danışmanlık olarak tavsiye ediyoruz.

bottom of page